$type=sticky$rm=0$va=0$count=4$va=0$show=home$hide=mobile

ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΚΑΣ : ΓΙΑΤΙ ΣΙΓΟΥΝ ΟΙ ΧΙΩΤΕΣ ΜΕΓΑΛΟΕΦΟΠΛΙΣΤΕΣ ;

ΣΤΙΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΠΑΤΡΙΔΑ ΤΟΥΣ Πολλές εἶναι οἱ ἀπειλές καί οἱ ἰταμότητες σέ βάρος τῆς Χίου ἀπό τούς Τούρκους


ΣΤΙΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΠΑΤΡΙΔΑ ΤΟΥΣ

Πολλές εἶναι οἱ ἀπειλές καί οἱ ἰταμότητες σέ βάρος τῆς Χίου ἀπό τούς Τούρκους, οἱ ὁποῖοι φαντασιώνονται <γαλάζιες πατρίδες>. Αὐτές οἱ ἀπειλές κορυφώθηκαν μέ τίς δηλώσεις τοῦ Τούρκου ἀντιπροέδρου Φ. Ὀκτάϊ, ὁ ὁποῖος ξεδιάντροπα ἀμφισβήτησε τήν ἑλληνικότητα τῆς Χίου καί τῶν Οἰνουσῶν, λέγοντας ὃτι…βρίσκονται μακριά τῆς Ἀθήνας. Λές καί ἡ Ἑλλάς εἶναι μόνον ἡ Ἀθήνα. Καί προχώρησε λέγοντας ὃτι <αὐτή τήν λογική θά τήν σπάσουμε ἂν χρειασθεῖ> (δηλαδή τήν ἑλληνικότητα τῶν νησιῶν μας. Ἀλλά πῶς; Μέ εἰσβολή;)

Τό περίεργο ὃμως εἶναι ὃτι κανένας ἀπό τούς Χιῶτες καί Ἐγνουσιῶτες μεγαλοεφοπλιστές δέν ἂρθρωσε δημόσιο λόγο ὑποστήριξης τῆς ἰδιαιτέρας πατρίδας τους, ὃταν εἶναι γνωστό ὃτι οἱ Χιῶτες ἐφοπλιστές κυριαρχοῦν παγκοσμίως μέ τούς τεραστίους ἐμπορικούς τους στόλους, ὃπως ὁ Γιάννης Ἀγγελικούσης, πού εἶναι ὁ μεγαλύτερος ἰδιώτης ἐφοπλιστής διεθνῶς, ὁ Γιῶργος Προκοπίου, ἡ Ἀγγελική Φράγκου, ὁ Π.Γ. Λιβανός, ὁ Ν. Τσάκος (πρόεδρος καί τῆς ΙΝΤΕΡΤΑΝΚΟ), ὁ Θ. Βενιάμης πρόεδρος τῆς Ἑνώσεως Ἑλλήνων Ἐφοπλιστῶν καί ἂλλοι.

Καί μάλιστα ὃταν εἶναι γνωστό ὃτι πάνω ἀπό 460 ὀνόματα οἰκογενειῶν, τῶν ὁποίων τά μέλη ὑπῆρξαν πλοιοκτῆτες ἢ συμπλοιοκτῆτες στόλων τούς δύο προηγούμενους αἰῶνες ἒχουν βοηθήσει σημαντικά τήν Χίο καί τίς Οἰνοῦσες. Ἂλλοτε μία οἰκογένεια διατηρεῖ περισσότερες ἀπό μία ναυτιλιακές ἑταιρίες, ὁπότε γίνεται ἀντιληπτό τό πλῆθος τῶν Χιώτικων καί Ἐγνουσιώτικων ἑταιριῶν καί βαποριῶν. Ὃλοι συνέβαλαν στήν οἰκονομική εὐημερία τῆς Χίου, ἐνῶ οἱ Τοῦρκοι, μέ τήν δύναμη τῆς βάρβαρης ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας τους, ἂφησαν νά καταγραφοῦν μόνο σφαγές στήν ἱστορία τους πάνω στό πολύπαθο νησί, πού εἶχαν ξεσηκώσει τήν Εὐρώπη μέ τόν συγκλονιστικό πίνακα τοῦ Ντελακρουά.

Ἡ Χίος ἀναφέρεται καί στά ὁμηρικά ἒπη, μαζί μέ ὃλα τά ἂλλα ἑλληνικά νησιά τοῦ Αἰγαίου, πού ἐξακολουθοῦν καί σήμερα νά φέρουν τίς ἲδιες ὀνομασίες, ὃπως ἡ Λέσβος, ἡ Χίος, ἡ Ρόδος, ἡ Τένεδος, ἡ Ἲμβρος, τά Ψαρά, ἡ Σαμοθράκη, ἡ Κάλυμνος, ἡ Σάμος κλπ.

Καί ἐνῶ ἡ ἰδιαιτέρα πατρίδα τῶν ἐφοπλιστῶν μας, ἡ Χίος καί οἱ Οἰνοῦσες, πού τούς ἒκαναν διασήμους παγκοσμίως καί οἰκονομικούς κοσμοκράτορες, σήμερα οἱ μεγάλοι αὐτοί οἰκονομικοί παράγοντες παγκοσμίως ἀκοῦν μέ ἀπάθεια τίς ἀπειλές τοῦ Τούρκου ἀντιπροέδρου νά λέει ὃτι ἡ Χίος καί οἱ Οἰνοῦσες βρίσκονται…μακριά ἀπό τήν κεντρική Ἑλλάδα καί ὃτι διεκδικοῦνται ἀπό τήν…<γαλάζια πατρίδα> τους.

Ἀλήθεια, ποῦ βρίσκονται οἱ Ξυλάδες, οἱ Πατέρες, οἱ Μίχαλοι, οἱ Περατικοί, οἱ Φαφαλιοί, οἱ Χαλκούσηδες, οἱ Χανδρῆδες, οἱ Χατζηπατέρες, οἱ Γέμελοι, οἱ Εὐθυμίου, οἱ Εὐσταθίου, οἱ Καλαμοτούσηδες, οἱ Καρράδες, οἱ Καπράλοι;

Γιατί δέν μιλοῦν οἱ Λαιμοί, οἱ Παππῆδες, οἱ Λιγνοί, οἱ Λώς, οἱ Λύρες, οἱ Μυλωνάδες, οἱ Νεγρεπόντηδες, οἱ Παπαλιοί, οἱ Σκούφαλοι, οἱ Στραβελάκηδες, οἱ Χαλκούσηδες καί ἑκατοντάδες ἂλλοι λιγώτερο γνωστοί Χιῶτες καί Ἐγνουσιῶτες ἐφοπλιστές, οἱ ὁποῖοι κυριαρχοῦν στίς διεθνεῖς χρηματαγορές καί, μαζί μέ ἂλλους Ἓλληνες ἐφοπλιστές, διαθέτουν τήν μεγαλύτερη ναυτιλία τοῦ κόσμου σταθερά ἐπί δεκαετίες;

Ἒπρεπε ὂχι μόνο νά ἐκφράσουν δημόσιο λόγο γιά τήν ὑπεράσπιση τῆς ἰδιαιτέρας πατρίδας τους, ἀλλά καί νά ἐνεργήσουν τά δέοντα, ὃπως αὐτοί γνωρίζουν πολύ καλά, στά διεθνῆ <φόρα> γιά τίς ἀπαράδεκτες ἀπειλές τῆς Τουρκίας σέ βάρος τοῦ ἱστορικοῦ νησιοῦ, πού ἒκανε μεγάλους καραβοκύρηδες τούς παποῦδες τους καί μεγιαστάνες τοῦ πλούτου καί τῆς διεθνοῦς ἐπιρροῆς πλοιοκτῆτες τούς ἀπογόνους τους.

Οἱ σημερινοί ἀπόγονοι τῆς τρίτης γενεᾶς ὀφείλουν νά προασπίσουν, τουλάχιστον ἠθικῶς, ἀλλά καί ὑλικῶς μέ ἀκόμη ἠχηρότερες προσφορές στίς ἒνοπλες δυνάμεις τῆς χώρας, ὃπως ἒχουν κάνει σέ ἀνάλογες περιπτώσεις στό παρελθόν σέ ὧρες ἐθνικῆς δοκιμασίας, χωρίς βέβαια νά παραγνωρίζεται καί ἡ σημερινή συμμετοχή τους πρός τό Λιμενικό Σῶμα. Ὁ ἐξ ἀνατολῶν κίνδυνος εἶναι μέγας καί διαρκής καθώς ὁ κακός μας γείτονας ἀπειλεῖ μέ πόλεμο καί ἁρπαγή ΑΟΖ καί νησιῶν.

Τό δόγμα τοῦ τουρκικοῦ Λυκείου Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ εἶναι: <Ὃποιος ἐλέγχει τίς θάλασσες ἐλέγχει τόν κόσμο>. Βέβαια πρόκειται περί παραφθορᾶς τῆς ἱστορικῆς ρήσεως τοῦ Περικλέους διά γραφίδος Θουκυδίδου <μέγα τό τῆς θαλάσσης κράτος>, δηλαδή τά ὃρια ἑνός κράτους εἶναι ἀπεριόριστα, ὃπως οἱ θάλασσες. Καί οἱ ἀρχαῖοι πρόγονοί μας ἦσαν θαλασσοκράτορες. Καί βεβαίως τό Αἰγαῖο, ἀνέκαθεν ἀπό αἰώνων ἑλληνικό, <ἡ ἡμετέρα θάλασσα> τοῦ Ἀρριανοῦ, δέν ἀποτελεῖ ἀπέραντη θάλασσα. Ὡστόσο ἀποτελεῖ μία εὐκαιρία γιά τούς Τούρκους νά ἀνταγωνισθοῦν ἀκόμη καί τούς Ἓλληνες ἐφοπλιστές, καθώς ἒχει ρίξει τό σύνθημα ὃτι δέν πρέπει νά ὑπάρχουν ἀντιπαραθέσεις καί προστριβές μεταξύ Τούρκων καί Ἑλλήνων ἐφοπλιστῶν, ἀλλά νά δημιουργηθεῖ παράθυρο εὐκαιρίας γιά δημιουργική συνύπαρξη καί συνεργασία γιά συνέργειες καί ἀνταλλαγή βελτίστων πρακτικῶν μεταξύ τῶν δύο χωρῶν πρός ἀμοιβαῖο ὂφελος.

Ἂν τό θέλουν αὐτό οἱ Τοῦρκοι, ἀς κλείσουν τό στόμα τους. Δέν μπορεῖ ὁ Τοῦρκος ἀντιπρόεδρος καί ὁ μικρός τό δέμας Μπαχλετζί νά ἀπειλοῦν μέ…προσάρτιση τῆς Χίου καί τῶν Οἰνουσῶν, τῆς κοιτίδος τῶν περισσοτέρων Ἑλλήνων μεγαλοεφοπλιστῶν καί αὐτοί νά συνεργάζονται οἰκονομικά μέ τήν ἀπειλοῦσα χώρα, πού ἐπιχειρεῖ νά μετατρέψει τό <Μάλτα γιόκ> σέ <Μάλτα ἒβετ (ναί)>.

Νομίζω ὃτι ἦλθε ὁ καιρός κάποιοι Χιῶτες μεγαλοεφοπλιστές νά μιλήσουν στήν Τουρκία…γιά τό ρεξόνα. Ἡ Χίος χιλιάδες χρόνια πρίν ἀπό σήμερα, ὀνομαζόταν Χίος καί ἦταν ἑλληνική. Καί πρέπει νά παραμείνει ἐμβληματική σάν μιά κουκίδα θαυμασμοῦ στόν παγκόσμιο χάρτη πού παράγει δυναμικούς θαλασσανθρώπους, πού συμβάλουν μέ τόν πλοῦτο τους στήν διαμόρφωση τῶν παγκοσμίων οἰκονομικῶν ἐξελίξεων. Τήν ἲδια ὣρα πού ἡ Τουρκία ἀντιμετωπίζει τό φάσμα τοῦ ΔΝΤ καί ὂχι μόνο.

ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΚΑΣ

Πηγή: triklopodia.gr

ΣΧΟΛΙΑ

Sahiel.gr - Ενημέρωση με άλλο μάτι!

  • Οι θέσεις που παρουσιάζονται στο Sahiel.gr εκφράζουν τον εκάστοτε συγγραφέα και δεν φέρει ευθύνη ο σχεδιαστής του ηλεκτρονικού αυτού χώρου για τις θέσεις τρίτων, και δεν δεσμεύουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο το Sahiel.gr. Περιλαμβάνει επίσης άρθρα άλλων (εξωτερικών) ειδησεογραφικών πηγών μέσω αναδημοσίευσης και άρθρα από τους αναγνώστες του με στόχο την ενημέρωση. Αν υπάρχουν δικαιώματα συγγραφέων, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε στο email: sahielgr@gmail.com  στη συνέχεια, μέσα σε 5 εργάσιμες ημέρες, το υλικό θα αφαιρεθεί και δεν θα είναι εφικτή η πρόσβαση στον δικτυακό τόπο.
  • Το Sahiel.gr λειτουργεί σε εθελοντική βάση, μη κερδοσκοπική και έτσι οι δημιουργοί δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη. Όλες οι πληροφορίες και οι συνδέσεις παρέχονται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς και μόνο.
Όνομα

ΑΕΡΟΨΕΚΑΣΜΟΙ,119,ΑΛΕΒΙΖΑΚΗΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,1,ΑΝΤΩΝΗΣ-ΓΡΥΠΑΙΟΣ,122,ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ,491,ΑΠΟΨΕΙΣ,1498,ΑΡΗΣ,177,ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ,563,ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ,768,ΑΣΦΑΛΕΙΑ,127,ΒΑΛΚΑΝΙΑ,213,ΓΕΩΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ,525,ΔΕΛΤΙΟ-ΤΥΠΟΥ,47,ΔΗΜΗΤΡΗ-ΝΙΚΟΓΛΟΥ,36,ΔΙΑΣΤΗΜΑ,660,ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΣΕΛΗΝΗ,2,ΔΙΑΦΟΡΑ,1313,ΔΙΑΦΟΡΑ-ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ,2,ΔΙΑΦΟΡΑ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ,1,ΔΙΕΘΝΗ,4839,ΔΟΡΥΦΟΡΟΙ,33,ΕΘΝΙΚΑ,1605,ΕΛΛΑΔΑ,2702,ΕΜΒΟΛΙΑ,2,ΕΞΩΓΗΙΝΟΙ,325,ΕΠΙΣΤΗΜΗ,1053,ΕΣΕΙΣ,510,ΗΛΙΟΣ,106,ΘΡΗΣΚΕΙΑ,314,ΙΣΤΟΡΙΑ,3,ΚΑΙΡΟΣ,100,ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ,138,ΚΟΙΝΩΝΙΑ,2411,ΚΥΠΡΟΣ,268,ΛΕΩΝΙΔΑΣ-ΚΟΥΜΑΚΗΣ,59,ΜΙΧΑΛΗ-ΙΓΝΑΤΙΟΥ,2,ΜΥΘΟΙ,154,ΜΥΣΤΗΡΙΑ,624,ΝΑΣΑ,491,ΝΕΑ ΤΑΞΗ-ΑΕΡΟΨΕΚΑΣΜΟΙ,1,ΝΕΑ-ΤΑΞΗ,659,ΝΙΚΟΣ-ΚΑΡΑΒΑΖΑΚΗΣ,12,ΝΙΚΟΣ-ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ,79,ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ,443,ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,1782,ΟΜΗΡΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ,28,ΠΑΡΑΞΕΝΑ,625,ΠΑΡΑΦΥΣΙΚΑ,275,ΠΑΡΑΦΥΣΙΚΑ-ΕΞΩΓΗΙΝΟΙ,2,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ,1254,ΠΛΑΝΗΤΕΣ,313,ΠΟΛΙΤΙΚΗ,2307,ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ,160,ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ,4015,ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ,188,ΣΕΛΗΝΗ,84,ΣΠΥΡΟΣ-ΠΡΙΦΤΗΣ,149,ΣΥΝΟΜΩΣΙΕΣ,1147,ΤΑΞΙΔΙΑ-ΣΤΟ-ΧΡΟΝΟ,51,ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ,1157,ΤΟ-ΤΡΑΓΟΥΔΙ-ΜΑΣ,35,ΤΟΥΡΚΙΑ,627,ΥΓΕΙΑ,2372,ΦΩΤΕΙΝΗ-ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ,92,ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ,693,ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ,60,KON-MAR,1,LIFESTYLE,333,UFO,218,VIDEO,2989,
ltr
item
SAHIEL - Ενημέρωση με άλλο μάτι!: ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΚΑΣ : ΓΙΑΤΙ ΣΙΓΟΥΝ ΟΙ ΧΙΩΤΕΣ ΜΕΓΑΛΟΕΦΟΠΛΙΣΤΕΣ ;
ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΚΑΣ : ΓΙΑΤΙ ΣΙΓΟΥΝ ΟΙ ΧΙΩΤΕΣ ΜΕΓΑΛΟΕΦΟΠΛΙΣΤΕΣ ;
ΣΤΙΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΠΑΤΡΙΔΑ ΤΟΥΣ Πολλές εἶναι οἱ ἀπειλές καί οἱ ἰταμότητες σέ βάρος τῆς Χίου ἀπό τούς Τούρκους
https://1.bp.blogspot.com/-YxyVDZxBZdU/X033UpOCOHI/AAAAAAACByA/4PBzhfNpWYgaNI7nYFHSAin0nSn2ePSQgCLcBGAsYHQ/s640/kwstas-doukas-compressed.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-YxyVDZxBZdU/X033UpOCOHI/AAAAAAACByA/4PBzhfNpWYgaNI7nYFHSAin0nSn2ePSQgCLcBGAsYHQ/s72-c/kwstas-doukas-compressed.jpg
SAHIEL - Ενημέρωση με άλλο μάτι!
https://www.sahiel.gr/2020/09/kwstas-doukas.html
https://www.sahiel.gr/
https://www.sahiel.gr/
https://www.sahiel.gr/2020/09/kwstas-doukas.html
true
6519061846400829948
UTF-8
Φόρτωση όλων των μηνυμάτων Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις ΔΙΑΒΑΣΤΕ [...] Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγράφω Ανάρτηση απο ΑΡΧΙΚΗ ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ... ΣΕΛΙΔΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗ ΟΛΩΝ ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ... ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Δεν βρέθηκε καμία αντιστοιχία ανάρτησης με το αίτημά σας Πίσω στην Αρχική Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σαββάτο Κυρ Δευ Τρί Τετ Πέμ Παρ Σαβ Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μάιος Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα 1 πριν από ένα λεπτό $$1$$ minutes ago 1 πριν από μία ώρα $$1$$ hours ago Εχθές $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago περισσότερο από 5 εβδομάδες πριν Ακολουθούν Follow Το περιεχόμενο είναι κλειδωμένο IS LOCKED STEP 1: Μοιραστείτε το σε ένα κοινωνικό δίκτυο STEP 2: Κάντε κλικ στο σύνδεσμο στο κοινωνικό σας δίκτυο Αντιγραφή όλων των κωδικών Επιλέξτε Όλο τον Κώδικα Όλοι οι κωδικοί αντιγράφηκαν στο πρόχειρο σας Δεν είναι δυνατή η αντιγραφή των κωδικών / κειμένων, πατήστε [CTRL] + [C] (ή CMD + C με Mac) για αντιγραφή Πίνακας Περιεχομένων