Άρθρα: σεισμός

Η διάδοση αυτής της ευαισθητοποίησης και η εκπαίδευση των ανθρώπων για να ανταποκριθούν όταν οι επίσημοι διασώστες δεν είναι σε θέση να το πράξουν